34 C
Bangkok
Saturday, June 15, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

มทร.อีสาน ผนึกกำลัง EA ลุยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในไทย เตรียมความพร้อมภาคแรงงาน การผลิตและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า วิจัยพัฒนาแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ส่งเสริม Green University ของ มทร.อีสาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร อีสาน กับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอมร  ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ร่วมลงนาม

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อเตรียมทักษะและความพร้อมบุคลากรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ครบวงจร ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive Engineering)  หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Maintenance)  หลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการสร้างทักษะใหม่/พัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) การสร้างและซ่อมบำรุงรถไฟไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ (Electric Railway Maintenance)  ตลอดจนการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่ (Battery Packaging) และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อระบบขนส่ง (Logistics)  รวมถึงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ภายในมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทั้งนี้ หลักสูตรจะเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และผสานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการพัฒนาวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า  “นับเป็นนิมิตหมายที่ดีและขอแสดงความยินดีกับ มทร.อีสานและบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  ดังเป็นที่ทราบและยอมรับกันทั้งในประเทศว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยทางมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและยานยนต์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดและลดมลพิษ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศที่จะดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้มุ่งเน้นการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยพัฒนาด้านระบบรางของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านโลจิสติกส์และระบบรางของต่างประเทศ อันเป็นเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันของทั้งสององค์กร  รวมทั้งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกในอนาคตอันใกล้นี้”

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้ราวเดือนมกราคม 2564 มทร.อีสาน ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ EA ในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมไปถึงกัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ และในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือกับ EA ในด้านการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการการใช้พลังงาน การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า”

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวปิดท้ายว่า  “บริษัทฯ มั่นใจว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า New S-Curve ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะแรงงานฝีมือ รองรับการเติบโตในอนาคต  เรากำลังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเตรียมพร้อม Up-skill / Re-skill บุคลากรไทย สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ประเทศไทยดำรงความเป็น Detroit of Asia ที่เราภาคภูมิใจและรักษาอุตสาหกรรมหลักนี้ไว้ได้  ผมคิดว่ายานยนต์ไฟฟ้าเหมาะกับประเทศไทย เพราะประสิทธิภาพที่ดีกว่า ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานและแก้ปัญหา PM 2.5 เสริมจุดแข็งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการแพทย์ของไทย  นอกจากความร่วมมือด้านวิศวกรรม การพัฒนากัญชง CBD สูงร่วมกับ มทร อีสาน จะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรกรรม ช่วยยกระดับรายได้ของคนไทยให้ก้าวข้าม Middle Income Trap หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยและร่วมกันส่งเสริมคนไทย”

อย่างไรก็ตามขอขอบคุณบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีสะอาดของบริษัทฯ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้กับบุคลากรของทั้งสององค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาร่วมกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกประการต่อไป และจะบังเกิดผลลัพธ์แห่งความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชนคนไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยิ่งยื่นโดยเร็วต่อไป ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวตอนท้าย

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles