35.7 C
Bangkok
Monday, May 27, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

มทร.อีสาน เปิดตัว กัญนคร@ราชมงคลอีสาน ดันวิสาหกิจชุมชน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยถึงที่มาโครงการ “กัญนคร@ราชมงคลอีสาน” ว่า ความสำเร็จของการปลูกและวิจัยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชงและสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินงานภายใต้นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ทำให้เกิดเป็นโครงการ “กัญนคร@ราชมงคลอีสาน” จะเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน มาเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และร่วมขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

โครงการกัญนคร@ราชมงคลอีสาน เป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน กับ วิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย และการวิจัยพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โครงการนี้ มทร.อีสาน จะร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ต่อ 1 แปลง เพื่อร่วมกันปลูกกัญชา จำนวน 1,000 ต้น (ต่อ 1 รอบการปลูก) โดยใช้ต้นแบบจากวิทยาเขตสกลนคร และขยายโครงการไปยังพื้นที่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100-200 กลุ่ม ต่อพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินงานได้ตามเป้า จะมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 กลุ่ม ซึ่งเป็นความตั้งใจของ มทร.อีสาน ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาในทางการแพทย์ และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน รวมถึงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการพัฒนากัญชา กัญชง สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า โครงการกัญนคร@ราชมงคลอีสาน ได้รับการตอบรับและสนับสนุนที่ดีมาก เพราะเรามีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ณ วิทยาเขตสกลนครมาแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และ SMEs ทำให้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสกลนครในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประสานงานเบื้องต้นได้กำหนดกรอบการเข้าร่วมดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และสกลนคร 2.กำหนดคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 3.องค์การบริหารจังหวัด และ มทร. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 4.วิทยาเขตในแต่ละพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่และจับคู่แหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ” รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles