31 C
Bangkok
Sunday, May 26, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

ธอส. คว้ารางวัล ITA Awards 2021 ที่ 99.81 คะแนน สูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลการประเมินที่ 99.81 คะแนน เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และยังเป็นคะแนนสูงสุดของ ธอส. นับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557   

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ธอส. ได้รางวัล ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดที่ 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากจำนวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น 51 หน่วยงานละสร้างสถิติคะแนนประเมินสูงสุดใหม่ของธนาคารนับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากเดิมที่เคยได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในปี 2563 ที่ 99.60 คะแนน เป็นผลจากการที่ ธอส.ดำเนินงานภายใต้หลักการ “Good Result Come From Good Process” หรือ “ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่ดี” ด้วยการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 8 Key Success Factors ประกอบด้วย 1.Leadership ผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.Employee Awareness & Engagement สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชู เพื่อให้พนักงาน เกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรักและผูกพันต่อองค์กร ทุ่มเท และรับผิดชอบ พร้อมที่จะสร้างผลงาน ให้องค์กรเจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3.Digitized Communication การสื่อสารแบบดิจิทัลที่ปรับให้เข้ากับการสื่อสารยุคใหม่ที่รวดเร็ว โดยมีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกกลุ่มได้รับทราบ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เน้นการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ 4.Participation ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 5.Technology พนักงานทั้งองค์กรปรับตัวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดรับกับยุค New normal 6.Learning การเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อพัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังนำหลักการ 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ ในทุกมิติ บรรลุเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainability) 7.Agility ความคล่องแคล่วในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเตรียมความพร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง มีการกำหนดแนวคิดหลัก “Be simple make it Simple” หรือการทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่าย ๆ สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร 8.Resilience ความสามารถในการปรับตัวช่วง COVID-19 ธอส.ได้คำนึงถึงข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงใช้เทคโนโลยีกระจายกลุ่มผู้ทำแบบประเมิน ออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับพันธกิจและมาตรการต่าง ๆ ของธนาคารที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้การช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงเป็นผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมตอบประเมิน ITA ของ ธอส. ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในมิติจำนวนผู้ทำแบบประเมินและระดับคะแนน แสดงให้เห็นว่า ธอส. มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และมีธรรมาภิบาลที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างรอบด้านครบ 360 องศา “ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกคนและทุกระดับใน ธอส. ทั้งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร สะท้อนความเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ GHB 1 Team เพื่อบรรลุพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน รวมถึงได้รับความร่วมมือ และความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชนและหน่วยงานกำกับฯ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ธอส. ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ ธอส. ยังรักษาอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อ

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles