โยธา มทร.อีสาน ดูงานก่อสร้างโครงการ CENTRE POINT TERMINAL21 KORAT

โยธา มทร.อีสาน ดูงานก่อสร้างโครงการ CENTRE POINT TERMINAL21 KORAT

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้าง CENTRE POINT TERMINAL21 KORAT เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น Hands-on โดยการลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งการมีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรในห้องเรียนและภาคอุตสาหกรรมจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็นปัญหาจากการทำงาน จนเกิดการสั่งสมความรู้ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการได้จริง ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ที่จะออกไปเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่และบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะขั้นสูง ณ  จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply