เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา  เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ

เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา  เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมาหากรุณธิคุณรัชกาลที่9 และร่วมสืบสานประเพณีการเกี่ยวข้าวไทย ทั้งยังตระหนักในความสำคัญของข้าว ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของคนไทย และภูมิประเทศ

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า กิจกรรม “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” จัดโดยสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องจากเราตระหนักในความสำคัญของข้าว ถือเป็นอาหารหลักของคนไทย และภูมิประเทศของเรา ก็เอื้อต่อการเพาะปลูกข้าว และข้าวกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและหลายประเทศ

อีกทั้งข้าวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นอย่างมากมาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลายอย่าง เช่น ความเชื่อเรื่อง “พระแม่โพสพ” ที่ชาวนาเชื่อกันว่า เป็นเทพธิดาที่ปกปักษ์รักษาข้าว การเคารพบูชาจะทำให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์ มีการทำพิธี “แห่นางแมว” หรือ “บุญบั้งไฟ” เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล หรือประเพณี “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ที่แสดงถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ร่วมแรงช่วยเหลือกัน เพื่อผลัดกันลงแขกดำนา และการเกี่ยวข้าว ทำให้เกิดบรรยากาศของการละเล่น ร้องรำทำเพลงต่างๆ เกิดขึ้น เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน หรือการเล่นโยนครกโยนสาก และการเล่นลูกช่วง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิดให้กับนักศึกษาและบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มทร.อีสาน ได้เห็นความสำคัญในการสืบสานประเพณีการลงแขกดำนาเกี่ยวข้าว และยังมีกิจกรรมการแสดงรำเปิดงานและการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 มีการสาธิตการดำนาแบบต้นเดียว และการลงแขกดำนา และการประกวด “หนุ่มหาบกล้า ธิดานาดำ” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ความรัก ความอบอุ่น และสนุกสนาน มีอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

Leave a Reply